Chi tiết văn bản quy phạm pháp luật

CHI TIẾT VĂN BẢN

86/2015/NÐ-CP

02/10/2015
...
Nghị định
Chính phủ

Khác

Nghị định về cơ chế, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễm giảm học phí hỗ trợ chi phí học tập từ NH 2015-2016 đến năm học 2020-2021