Chi tiết văn bản quy phạm pháp luật

CHI TIẾT VĂN BẢN

1127/QD-UBND

05/05/2017
...
Quyết định
UBND tỉnh Bình Dương

Công khai TTHC

vv công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã