Chi tiết văn bản quy phạm pháp luật

CHI TIẾT VĂN BẢN

1521/QÐ-UBND

07/06/2018
...
Quyết định
UBND tỉnh Bình Dương

Công khai TTHC

Về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân nhân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã--(Văn hóa cơ sở:karaoke; Thư viện; Gia đình)