Chi tiết văn bản

CHI TIẾT VĂN BẢN

446/QÐ-UBND

19/02/2024
Võ Văn Minh
Quyết định
UBND tỉnh Bình Dương

Công khai TTHC

Về việc công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ/ Ủy ban nhân dân cấp huyện/ Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Bình Dương