Chi tiết văn bản

CHI TIẾT VĂN BẢN

1215/QÐ-UBND

26/04/2024
Võ Văn Minh
Quyết định
UBND tỉnh Bình Dương

Công khai TTHC

Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường/ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Dương