Công khai ngân sách


Số ký hiệu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trích yếu ...
17/QÐ-UBND 07/01/2021 Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của thành phố Thủ Dầu Một Chi tiết
2574/TB-UBND 10/12/2020 về việc công khai dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước thành phố Thủ Dầu Một năm 2021 (Dự toán trình HĐND thành phố Thủ Dầu Một) Chi tiết
08/NQ-HÐND 28/07/2020 28/07/2020 Nghị quyết phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước TPTDM năm 2019 Chi tiết
78/BC-TCKH 08/04/2020 08/04/2020 Thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách thành phố Thủ Dầu Một Quy I/2020 Chi tiết
38/QÐ-UBND 14/01/2020 14/01/2020 v/v giao chỉ tiêu điều hoà Kế hoạch đầu tư công năm 2019 (lần3) Chi tiết
40./QÐ-UBND 14/01/2020 14/01/2020 V công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của thành phố Thủ Dầu Một Chi tiết
4252/QÐ-UBND 25/12/2019 25/12/2019 v/v giao chỉ tiêu điều hòa kế hoạch đầu tư công năm 2019 Chi tiết
1413/TB-UBND 13/12/2019 13/12/2019 công khai dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước thành phố Thủ Dầu Một năm 2020( dự toán trình HĐND Thành phố Thủ Dầu Một) Chi tiết
995/TB-UBND 12/08/2019 12/08/2019 Công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách thành phố Thủ Dầu Một 6 tháng đầu năm 2019 Chi tiết
2160/QÐ-UBND 24/07/2019 24/07/2019 v/v công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của thành phố Thủ Dầu Một Chi tiết
Tổng số: 18