BÃI BỎ TOÀN BỘ QUYẾT ĐỊNH SỐ 06/2018/QĐ-UBND NGÀY 06/3/2018 CỦA UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG VỀ VIỆC XÁC ĐỊNH SỐ PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI SINH HOẠT PHẢI NỘP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

Ngày 06/01/2022

Ngày 09/12/2021, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND ngày 09/12/2021 về việc bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 06/3/2018 của UBND tỉnh Bình Dương về việc xác định số phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt phải nộp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Nguồn: Internet

          Theo đó, các quy định theo nội dung của Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 06/3/2018 của UBND tỉnh Bình Dương về việc xác định số phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt phải nộp trên địa bàn tỉnh Bình Dương được bãi bỏ toàn bộ.

          Trong khi UBND tỉnh chưa ban hành quy định mới về việc xác định số phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt phải nộp trên địa bàn tỉnh Bình Dương, việc xác định số phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt sẽ được căn cứ theo Khoản 1, Điều 7, Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05/5/2020 của Chính phủ về việc quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.       

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 09/12/2021.

Chi tiết tại đây:

https://vbpl.vn/binhduong/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=151206&dvid=237


Chia sẻ

Tin cùng chủ đề

Album hoạt động

Liên kết