Chính phủ ban hành Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước

Ngày 09/02/2023
Cỡ chữ: A+ A A-

Ngày 01/02/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 02/2023/NĐ-CP về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước. Trong đó có một số quy định về khai thác, sử dụng tài nguyên nước cụ thể như sau:

          1. Các trường hợp khai thác, sử dụng tài nguyên nước không phải đăng ký, không phải có giấy phép

          - Các trường hợp khai thác, sử dụng tài nguyên nước quy định tại các điểm a, c, d và điểm đ khoản 1 Điều 44 của Luật Tài nguyên nước mà không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 44 của Luật Tài nguyên nước.

          - Khai thác nước dưới đất cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với quy mô không vượt quá 10 m3/ngày đêm không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 44 của Luật Tài nguyên nước (khai thác nước dưới đất ở các vùng mà mực nước đã bị suy giảm quá mức thì phải đăng ký);

          - Khai thác nước mặt cho các mục đích kinh doanh, dịch vụ và sản xuất phi nông nghiệp không vượt quá 100 m3/ngày đêm;

          - Khai thác, sử dụng nước mặt để phát điện với công suất lắp máy không vượt quá 50 kW;

          - Một số trường hợp khác được quy định tại Điều 16 Nghị định này.

          2. Các trường hợp công trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước phải đăng ký

          - Các trường hợp công trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước phải đăng ký, bao gồm:

          - Khai thác, sử dụng nước dưới đất thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 2 Điều 16 Nghị định này và các trường hợp quy định tại điểm a, điểm d khoản 1 Điều 44 Luật Tài nguyên nước nằm trong danh mục vùng hạn chế khai thác nước dưới đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố;

          - Một số trường hợp khác được quy định tại Điều 17 Nghị định này.

Khai thác, sử dụng nước cho sinh hoạt của hộ gia đình nằm trong danh mục vùng hạn chế khai thác nước dưới đất phải đăng ký khai thác nước dưới đất (Nguồn: Internet)

          3. Các trường hợp khai thác, sử dụng tài nguyên nước phải có giấy phép

          - Khai thác, sử dụng tài nguyên nước không thuộc trường hợp nêu trên.

          4. Điều khoản chuyển tiếp:

          - Tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng nước thuộc trường hợp phải đăng ký theo quy định của Nghị định này đã được cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển theo quy định của Nghị định số 201/2013/NĐ-CP được tiếp tục thực hiện đến hết thời hạn ghi trong giấy phép. Sau khi giấy phép được cấp hết hiệu lực, nếu tổ chức, cá nhân tiếp tục có nhu cầu khai thác, sử dụng nước thì thực hiện đăng ký theo quy định của Nghị định này.

          - Tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng nước đã được cấp giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước theo quy định của Nghị định số 201/2013/NĐ-CP mà có sự thay đổi về thẩm quyền cấp phép theo quy định của Nghị định này được tiếp tục thực hiện đến hết thời hạn ghi trong giấy phép. Trước khi giấy phép hết hạn, tổ chức, cá nhân phải nộp hồ sơ đề nghị cấp phép trình cơ quan có thẩm quyền cấp phép theo quy định của Nghị định này.

          - Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước được cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận đầy đủ, hợp lệ trước ngày Nghị định này có hiệu lực vẫn được thực hiện thẩm định, xem xét cấp phép theo quy định tại Nghị định số 201/2013/NĐ-CP. Đối với tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng nước thuộc trường hợp đăng ký theo quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 17 của Nghị định này, nếu có nhu cầu thực hiện việc đăng ký theo quy định của Nghị định này thi đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét trả lại hồ sơ đề nghị cấp giấy phép.

          Ngoài ra Nghị định cũng quy định các trường hợp đình chỉ hiệu lực, thu hồi, trả lại, chấm dứt hiệu lực, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh đối với giấy phép tài nguyên nước đã được cấp. Các biểu mẫu như tờ khai đăng ký khai thác nước dưới đất, đơn đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước,… đã được đổi mới, quy định tại Phụ lục của Nghị định này.

          Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 3 năm 2023. Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

          Nội dung chi tiết Nghị định số 02/2023/NĐ-CP ngày 01/02/2023 của Chính phủ tại đây: https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207391


Chia sẻ

Tin cùng chủ đề