Chi tiết văn bản

CHI TIẾT VĂN BẢN

1214/QÐ-UBND

26/04/2024
Võ Văn Minh
Quyết định
UBND tỉnh Bình Dương

Công khai TTHC

Phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần và dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến