Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới đợt 02/2022

Ngày 18/09/2022

       Sáng ngày 17/9, Thành ủy TDM tổ chức lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới đợt 02/2022. Tham dự lớp bồi dưỡng có ông Lê Thanh Long - Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy – Trưởng Ban Tuyên giáo cùng 87 học viên là đảng viên mới tại các Chi, Đảng bộ trên địa bàn thành phố TDM.

Hình ảnh tại lớp bồi dưỡng

       Tại lớp bồi dưỡng, các học viên được triển khai các nội dung như Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, bảo vệ môi trường và quản lý phát triển xã hội; tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, bảo đảm ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng của Đảng ở cơ sở; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

       Thông qua lớp bồi dưỡng, nhằm trang bị, cung cấp kiến thức cho học viên; củng cố nền tảng tư tưởng chính trị vững vàng, giúp học viên nhận thức đúng đắn, niềm tin sâu sắc vào Đảng, Bác Hồ và các chủ trương, đường lối, chính sách của Nhà nước. Trên cơ sở đó, từng đảng viên xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng là người đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam, góp phần xây dựng quê hương, đất nước nói chung và thành phố TDM nói riêng ngày càng văn minh, giàu đẹp-hiện đại.

       Hình ảnh tại lớp bồi dưỡng

Đồng Thịnh (Đài Truyền thanh TP.TDM)


Chia sẻ

Tin cùng chủ đề