Đảng bộ phường Hiệp An tổ chức hội nghị Học tập quán triệt chuyên đề Toàn khóa- Chuyên đề năm 2021 “về ý chí tự lực, tự cường và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”

Ngày 03/11/2021

        Sáng ngày 03/11, đảng bộ phường Hiệp An tổ chức Học tập quán triệt chuyên đề  Toàn khóa- Chuyên đề năm 2021 “về ý chí tự lực, tự cường và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Tham dự học tập có đồng chí Nguyễn Minh Khôi- Thành ủy viên, Bí thư đảng ủy phường, cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy – HĐND – UBND - UBMTTQ VN phường, các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ phường; trưởng các đoàn thể, chi ủy các chi bộ trực thuộc.

Hình ảnh tại Hội nghị

          Hội nghị đã được nghe đồng chí Lê Thanh Long- UVTV Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy giới thiệu nội dung các chuyên đề gồm những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; Ý nghĩa lý luận, thực tiễn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; Một số giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu về việc học tập và làm theo Bác.

          Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc là sự vận dụng và phát triển đất nước, nguyện vọng của toàn đảng, toàn quân, toàn dân ta trong công cuộc đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ sự nghiệp đổi mới đất nước, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Thực hiện tốt chuyên đề trên là một trong những giải pháp hữu hiệu, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ Đại hội XIII của Đảng. Đây là việc làm thiết thực để mỗi cán bộ, đảng viên phát huy cao độ ý thức, trách nhiệm, tinh thần cống hiến, lao động sáng tạo, phụng sự Tổ quốc, phụng sự dân tộc, phụng sự Nhân dân, tiếp tục phát triển sự nghiệp cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại, xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. Việc phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc là một trong những quan điểm chỉ đạo về động lực phát triển đất nước được khẳng định trong Văn kiện Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong đó, nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc là sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay, nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển đất nước. Vì thế, việc học tập chuyên đề này là một giải pháp hữu hiệu góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

         Đợt học tập chuyên đề toàn khóa này được tổ chức ở Đảng bộ phường nhằm tạo sự thống nhất trong tổ chức, học tập, tuyên truyền để mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc thêm nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

        Qua việc học tập nhằm để mỗi cán bộ đảng viên hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ trong học tập, làm theo và nêu gương về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng và phát triển cơ quan, đơn vị, địa phương mình, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp.

         Được biết, Đảng bộ phường đã xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn năm 2021-2025 và năm 2021, nhằm tạo sự thống nhất trong tổ chức, học tập, tuyên truyền Chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm, làm cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân nhận thức sâu sắc nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, vận dụng vào thực tiễn công tác, xây dựng địa phương vững mạnh và phát triển.

Báo cáo viên Lê Thanh Long- UVTV Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TDM

       Đại biểu tham dự

Như Phương (Đài Truyền thanh TP.TDM)


Chia sẻ

Tin cùng chủ đề

Album hoạt động

Liên kết