Hội nghị trực tuyến triển khai quán triệt các văn bản về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Ngày 29/04/2022

       Sáng ngày 28/4, Tỉnh ủy Bình Dương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai quán triệt các văn bản về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Dự và chủ trì tại điểm cầu thành phố Thủ Dầu Một có đồng chí Nguyễn Văn Đông- UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy.

Hình ảnh tại hội nghị

       Hội nghị đã triển khai Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, Quy định 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương quy định về những điều đảng viên không được làm, Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW ngày 29/11/2021 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm, Quyết định số 354-QĐ/UBKTTW ngày 22/12/2021 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về ban hành các quy trình thực hiện kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, Quyết định số 56-QĐ/TW ngày 08/2/2022 của Bộ Chính trị về ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập.

       Theo đó, Quy định số 22 gồm 7 chương, 36 điều, đã cụ thể hoá các nội dung theo từng chương, từng nhóm chuyên đề; bổ sung, sửa đổi nhiều nội dung quan trọng để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và phù hợp với thực tiễn hiện nay. Quy định thể hiện rõ về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng đối với các tổ chức đảng và đảng viên trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế, kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà nước; quyền và trách nhiệm của đối tượng kiểm tra, giám sát. Quy định 22-QĐ/TW cũng chỉ rõ công tác kiểm tra, giám sát phải kịp thời phát hiện nhân tố mới, tích cực để phát huy, phải bảo vệ cái đúng, bảo vệ người tốt, cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá vì lợi ích chung; chủ động phát hiện sớm để phòng ngừa, ngăn chặn, khắc phục khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên ngay từ khi còn mới manh nha, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn, kéo dài và lan rộng. Đối với Nội dung Quy định số 37 về những điều đảng viên không được làm, cơ bản kế thừa những nội dung của Quy định số 47-QĐ/TW ngày 1/11/2011 còn phù hợp, có bổ sung một số điều mới, điều chỉnh một số điểm cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với xây dựng hệ thống chính trị trong tình hình mới…

       Việc tham gia học tập, quán triệt các văn bản nhằm góp phần giúp cán bộ đảng viên nhận thức đúng, đầy đủ và thực hiện tốt những văn bản cấp trên, đồng thời, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất, nâng cao sức chiến đấu của Đảng trong tình hình mới.

       Hình ảnh tại hội nghị

Như Phương (Đài Truyền thanh TP.TDM)


Chia sẻ

Tin cùng chủ đề