Về việc bố trí quầy tiếp nhận và trả hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Thủ Dầu Một

Ngày 05/05/2020

THÔNG BÁO

Về việc bố trí quầy tiếp nhận và trả hồ sơ

tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Thủ Dầu Một

Thực hiện Công văn số 2004/UBND-VX ngày 24/04/2020 của UBND tỉnh về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới;

Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới theo chỉ đạo của cấp trên; xét tình hình thực tế tại địa phương, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một thông báo như sau:

          1/ Kể từ ngày 04/5/2020 cho đến khi có thông báo mới, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một tổ chức cho 09/09 quầy hoạt động lại đầy đủ để tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố;

2/ Giao Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công thực hiện:

+ Phối hợp với Thủ trưởng các đơn vị bố trí nhân viên thuộc thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định.

+ Chuẩn bị các điều kiện tiếp tục phòng chống dịch hiệu quả tại Trung tâm như: xà phòng rửa tay, nước sát khuẩn; bố trí nhân viên nhắc nhỡ công dân đeo khẩu trang; giữ khoảng cách an toàn theo quy định khi đến giao dịch; thường xuyên cho làm vệ sinh các vật dụng: bàn, ghế, tay nắm cửa ra vào;…

+ Trong quá trình thực hiện có gì khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét chỉ đạo.

3/ Khuyến khích tổ chức và công dân chọn hình thức giao dịch nộp và trả hồ sơ tận nhà thông qua Dịch vụ Bưu chính công ích; nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3 qua Cổng dịch vụ công của tỉnh hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia đối với 47 TTHC thuộc các lĩnh vực: Công nghiệp tiêu dủng; Giáo dục và Đào tạo; Hệ thống văn bằng chứng chỉ, Hộ tịch; Hoạt động xây dựng; Lưu thông hàng hóa trong nước; Quản lý nhà nước về Hội; Quản lý nhà nước về thi đua khen thưởng; thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh; Viễn thông và internet (đính kèm Phụ lục).

        Tổ chức cá nhân chuẩn bị hồ sơ (điền thông tin vào các Biểu mẫu thành phần hồ sơ) trước khi nộp theo cách thức sau: tìm hiểu thủ tục hành chính, tải biểu mẫu bằng cách truy cập Webside thành phố Thủ Dầu Một, địa chỉ http://thudaumot.binhduong.gov.vn - chọn DỊCH VỤ CÔNG – Chọn NIÊM YẾT CÔNG KHAI TTHC – Chọn Quyết định công bố TTHC lĩnh vực cần giao dịch – Chọn TTHC cần tìm – tải mẫu đơn chuẩn bị điền thông tin vào thành phần hồ sơ

        Trong quá trình thực hiện hoàn thiện hồ sơ (điền thông tin vào các Biểu mẫu thành phần hồ sơ) và gửi trực tuyến có vướng mắc, khó khăn đề nghị tổ chức, cá nhân liên hệ qua các nhân viên thuộc Trung tâm PVHCC thành phố theo các số điện thoại, địa chỉ Email để được tư vấn, hướng dẫn, kiểm tra trước nội dung đã điền thông tin, nếu chưa chính xác sẽ có phản hồi để điểu chỉnh:

        + TTPVHCC: 02743.891.279; địa chỉ Email: ttpvhcc.tdm@binhduong.gov.vn

+ Nhân viên Huỳnh Nguyễn An Duy số điện thoại: 0907076869; (địa chỉ Email: huynhnguyenanduy@gmail.com): liên hệ TTHC về Giấy phép xây dựng, giấy phép đăng ký kinh doanh;…

+ Nhân viên Nguyễn Trường Hải số điện thoại:  0913.629.260 (địa chỉ Email:haint.tdm@binhduong.gov.vn);  Nguyễn Hoàng Duy số điện thoại:  0918352101: liên hệ TTHC lĩnh vực Đất đai; Giáo dục và đào tạo; Hệ thống văn bằng, chứng chỉ

+ Nhân viên Võ Hữu Dương số điện thoại: 0937473332; (địa chỉ Email: vohuuduong1201@gmail.com): liên hệ lĩnh vực Chứng thực, Hộ tịch

Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một trân trọng thông báo các tổ chức, công dân được biết./.


DANH  MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THUỘC THẨM QUYỀN UBND THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT

TIẾP NHẬN TRỰC TUYẾN DỊCH VỤ CÔNG MỨC ĐỘ 3

STT

Tên thủ tục

Lĩnh vực

1

 

Thủ tục Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh..

Công nghiệp tiêu dùng

2

Thủ tục Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh..

Công nghiệp tiêu dùng

3

Thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh..

Công nghiệp tiêu dùng

4

Thủ tục Chuyển trường đối với học sinh tiểu học..

Giáo dục và đào tạo

5

Thủ tục Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở..

Giáo dục và đào tạo

6

Cấp bản sao văn bằng từ sổ gốc..

Hệ thống văn bằng, chứng chỉ

7

Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch..

Hộ tịch

8

Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài..

Hộ tịch

9

Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài..

Hộ tịch

10

Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài..

Hộ tịch

11

Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài..

Hộ tịch

12

Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài...

Hộ tịch

13

Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình không theo tuyến..

Hoạt động xây dựng

14

Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình nhà ở riêng lẻ..

Hoạt động xây dựng

15

Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình xây dựng có thời hạn..

Hoạt động xây dựng

16

Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp cải tạo, sửa chữa..

Hoạt động xây dựng

17

Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp di dời công trình..

Hoạt động xây dựng

18

Thủ tục Cấp lại giấy phép xây dựng..

Hoạt động xây dựng

19

Thủ tục Điều chỉnh giấy phép xây dựng..

Hoạt động xây dựng

20

Thủ tục Gia hạn giấy phép xây dựng..

Hoạt động xây dựng

21

Thủ tục Cấp Giấy phép bán lẻ rượu..

Lưu thông hàng hóa trong nước

22

Thủ tục Cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá..

Lưu thông hàng hóa trong nước

23

Thủ tục Cấp Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh..

Lưu thông hàng hóa trong nước

24

Thủ tục Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu..

Lưu thông hàng hóa trong nước

25

Thủ tục Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá (do bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy)..

Lưu thông hàng hóa trong nước

26

Thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá..

Lưu thông hàng hóa trong nước

27

Thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu..

Lưu thông hàng hóa trong nước

28

Thủ tục Báo cáo tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, Đại hội bất thường của hội..

Quản lý nhà nước về Hội

29

Thủ tục Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất hội..

Quản lý nhà nước về Hội

30

Thủ tục Đổi tên Hội..

Quản lý nhà nước về Hội

31

Thủ tục Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở..

Quản lý nhà nước về Thi đua – Khen thưởng

32

Thủ tục Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến..

Quản lý nhà nước về Thi đua – Khen thưởng

33

Thủ tục Tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến..

Quản lý nhà nước về Thi đua – Khen thưởng

34

Thủ tục Tặng danh hiệu thôn, ấp, bản, làng, khu phố văn hóa..

Quản lý nhà nước về Thi đua – Khen thưởng

35

Thủ tục Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện thành tích đột xuất..

Quản lý nhà nước về Thi đua – Khen thưởng

36

Thủ tục Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại..

Quản lý nhà nước về Thi đua – Khen thưởng

37

Thủ tục Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề..

Quản lý nhà nước về Thi đua – Khen thưởng

38

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị..

Quản lý nhà nước về Thi đua – Khen thưởng

39

Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh..

Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh

40

Thủ tục Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh..

Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh

41

Thủ tục Đăng ký thành lập hộ kinh doanh..

Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh

42

Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh..

Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh

43

Thủ tục Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh..

Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh

44

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng..

Viễn thông và internet

45

Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng..

Viễn thông và internet

46

Thủ tục Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng..

Viễn thông và internet

47

Thủ tục Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng..

Viễn thông và internet


DANH SÁCH CÁC ĐIỂM GIAO DỊCH  TIẾP NHẬN HỒ SƠ QUA BƯU ĐIỆN

 (Kèm theo Thông báo số 1270/TB-UBND ngày 04 /05/2020 của UBND thành phố)

STT

Điểm tiếp nhận

Địa chỉ

 Điện thoại

I

TP. THỦ DẦU MỘT

1

Bưu điện Thủ Dầu Một

Số 324, Tổ 3, khu 1, Phú Hòa, TPTDM, Bình Dương

3.822.125

2

Bưu cục Tương Bình Hiệp

Ấp 2, xã Tương Bình Hiệp, TPTDM, Bình Dương

3.829.749

3

Bưu cục Phú Cường

Số 10 đường Đinh Bộ Lĩnh, Phú Cường, TPTDM, Bình Dương

3.848.300

4

Bưu cục TTHC

Đường Tạo Lực 2, Hòa Phú, TPTDM, Bình Dương

3.823.200

5

Bưu cục Phú Thọ

Sô´479, Đường 30/4 KP8, Phú Thọ,

3.815.915

6

Bưu cục Phú Mỹ

422 Đường Phạm Ngọc Thạch Khu 4, Phường Phú Mỹ

3815.916

7

Hệ 1 (trong TTHC)

Đường Tạo Lực 2, Hòa Phú, TPTDM, Bình Dương

3.822.853

8

BĐVHX Tân An

KP 1, Xã Tân An, TPTDM, Bình Dương.

3.830.430

9

BĐVHX Hòa Phú

Khu phố 2, Hòa Phú, TPTDM, Bình Dương.

3.839.232

DANH SÁCH ĐẦU MỐI LIÊN HỆ DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

STT

Địa bàn

Tổ/BC phụ trách

Người phụ trách

SĐT

Di động

1

Thủ Dầu Một

Tổ HCC_BĐ Thủ Dầu Một

Đỗ Thị Phương Linh

02743881379

0366954839

Chia sẻ

Tin cùng chủ đề

Album hoạt động

Liên kết