Nghị định số 118/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2010/NĐ-CP ngày 21/06/2010 của Chính Phủ về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen

Ngày 30/10/2020

Chia sẻ

Tin cùng chủ đề

Album hoạt động

Liên kết