Dịch vụ công trực tuyến – một tiện ích nhiều thuận lợi  cho tổ chức, công dân khi giao dịch về thủ tục hành chính

Ngày 04/01/2022

Dịch vụ hành chính công: Là những dịch vụ liên quan đến hoạt động thực thi pháp luật, không nhằm mục tiêu lợi nhuận, do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân dưới hình thức các loại giấy tờ có giá trị pháp lý trong các lĩnh vực mà cơ quan nhà nước đó quản lý. Mỗi dịch vụ hành chính công gắn liền với một thủ tục hành chính để giải quyết hoàn chỉnh một công việc cụ thể liên quan đến tổ chức, cá nhân. 

Dịch vụ công được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cung cấp qua nhiều hình thức, trong đó có hình thức Trực tuyến – Nghĩa là cung cấp trên môi trường mạng.

Theo Nghị định 43/2011/NĐ-CP ngày 16/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ thì dịch vụ công trực tuyến là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng. Ở tỉnh Bình Dương các thủ tục hành chính được tích hợp rất nhiều trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh và Quốc gia dichvucong.gov.vn.

Dịch vụ công trực tuyến có 04 mức độ như sau:

           Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1: Là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó. 

          Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2: Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. 

          Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

          Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

Hình ảnh minh họa: Dịch vụ công trực tuyến; các loại dịch vụ công trực tuyến

Tổ chức, công dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến đem lại rất nhiều lợi ích như:

+ Giúp giảm thời gian, chi phí đi lại cho việc gửi hồ sơ và nhận kết quả của các tổ chức, cá nhân;

+ Tránh được tệ nhũng nhiễu, quan liêu, phiền hà từ một bộ phận cán bộ công quyền, hách dịch;

+ Tăng tính công khai, minh mạch của thủ tục hành chính;

+ Nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức được phân công xử lý hồ sơ thủ tục hành chính…

Thực hiện Kế hoạch số 5910/KH-UBND ngày 18/11/2021 của UBND tỉnh kể từ ngày 01/01/2022 UBND thành phố sẽ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với 100% TTHC đủ điều kiện theo danh mục UBND tỉnh phê duyệt và được niêm yết công khai trên cổng Dịch vụ công tỉnh; tại Trung tâm PVHCC thành phố và Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả (Bộ phận Một cửa) của UBND phường (TTHC thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện tính đến tháng 11/2021 là 258; cấp xã 127)

* Về Quy trình thực hiện:

Tổ chức, Công dân đăng nhập vào địa chỉ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bình Dương: https://dichvucong.binhduong.gov.vn/ hoặc truy cập Cổng Thông tin điện tử thành phố Thủ Dầu Một: https://thudaumot.binhduong.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/huong-dan-thu-tuc-hanh-chinh   Xem các VIDEO CLIP ĐỂ ĐƯỢC  HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN giao dịch với Bộ phận Một cửa thuộc UBND các cấp .

Tóm tắt Quy trình đăng ký dịch vụ công trực tuyến gồm 05 bước theo sơ đồ:

 

Trong thời gian tới, tích cực đẩy mạnh thực hiện Cải cách hành chính; xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử thành phố Thủ Dầu Một theo định hướng chuyển đổi số, trong đó cung cấp dịch vụ công qua hình thức trực tuyến mức độ 3, 4 đối với 100% TTHC đủ điều kiện, thực hiện kể từ 01/01/2022. (Quyết định số 3066/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 của UBND tỉnh về Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyển mức độ 3, mức độ 4​)

* Thủ tục hành chính đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: 41 thủ tục hành chính (Phụ lục I được đính kèm), Trong đó:

- Thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố: 13 TTHC;

- Thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường: 28 TTHC.

* Thủ tục hành chính đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: 265 thủ tục hành chính (Phụ lục II được đính kèm), trong đó:

- Thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố: 183 TTHC;

- Thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường: 82 TTHC.

– Đây là một trong những nhiệm vụ UBND thành phố Thủ Dầu Một, UBND phường trên địa bàn tập trung thực hiện. Việc sử dụng Dịch vụ công trực tuyến – Một tiện ích tổ chức, công dân cần tìm hiểu, ứng dụng, có thể bước đầu thực hiện chưa quen cảm thấy nhập nhằng, nhiều thao tác nhưng dần dần khi đã nhận ra được tiện ích của hình thức Nộp - Thanh toán - Nhận kết quả giải quyết TTHC qua hình thức trực tuyến sẽ trở nên yêu thích và chọn lựa ngay hình thức này khi có nhu cầu giao dịch về thủ tục hành chính với chính quyền các cấp để được tận hưởng quyền lợi từ tiện ích này./.

Phó Trưởng Phòng Nội vụ - Lê Thị Thanh Loan.


Chia sẻ

Tin cùng chủ đề