UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG BAN HÀNH DANH MỤC VÀ BẢN ĐỒ CÁC VÙNG HẠN CHẾ KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT

Ngày 14/06/2022

Nhằm bảo vệ tài nguyên nước và tuyên truyền, vận động tổ chức, cá nhân thực hiện trám lấp giếng hư hỏng, không sử dụng để bảo vệ nguồn nước dưới đất cũng như thực hiện đăng ký khai thác nước dưới đất đối với các khu vực phải đăng ký. Vừa qua ngày 31/05/2022, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 1270/QĐ-UBND về phê duyệt Danh mục và bản đồ các vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Theo đó, trên địa bàn tỉnh Bình Dương gồm có 3 khu vực hạn chế khai thác nước dưới đất và 01 vùng hạn chế hỗn hợp, cụ thể:

- Khu vực hạn chế 1 gồm: khu vực có biên mặn, hàm lượng TDS từ 1.500 mg/l trở lên (khu phố Hòa Long, phường Lái Thiêu, Thuận An,…), khu vực có bãi chôn lấp chất thải tập trung (trạm trung chuyển rác, Thuận Giao; Trạm trung chuyển rác Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, …..),….

- Khu vực hạn chế 2 gồm: tại cơ sở doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn thành phố Thuận An, Thủ Dầu Một, Dĩ An; thị xã Bến Cát; huyện Bàu Bàng, Dầu Tiếng, ….

- Khu vực hạn chế 3 gồm: toàn bộ các khu đô thị, khu dân cư tập trung ở nông thôn, các khu cụm công nghiệp tập trung, làng nghề hiện có và được quy hoạch đã có hệ thống cấp nước tập trung và dịch vụ cấp nước bảo đảm đáp ứng yêu cầu về chất lượng, số lượng trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

- Vùng hạn chế hỗn hợp: gồm vùng chống lấn các khu vực hạn chế thuộc vùng hạn chế 1, 2, 3 trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Nguồn: Internet

Đồng thời, UBND tỉnh Bình Dương cũng đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp cùng các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số nhiệm vụ như sau:

- Tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn thực hiện Danh mục vùng hạn chế khai thác nước dưới đất; khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất cho cán bộ quản lý tài nguyên và môi trường cấp huyện, cấp xã và các tổ chức, cá nhân khai thác sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh;

- Phối hợp Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức kiểm tra, hướng dẫn, tuyên truyền, vận động tổ chức, cá nhân trong việc trám lấp các giếng khai thác không đúng quy định; các giếng hư hỏng, không sử dụng theo đúng quy trình kỹ thuật nhằm phòng tránh ô nhiễm nguồn nước dưới đất.

- Thực hiện thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân hoạt động thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước trong khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất. Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định pháp luật về tài nguyên nước.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm triển khai thực hiện việc đăng ký khai thác nước dưới đất theo thẩm quyền, tổng hợp, báo cáo kết quả đăng ký khai thác nước dưới đất.

- Công ty Cổ phần nước – Môi trường Bình Dương triển khai đẩy nhanh tiến độ phủ kín mạng lưới cấp nước tập trung tại các vùng hạn chế khai thác nước dưới đất, đặc biệt phải phủ kín mạng lưới cấp nước trước tháng 12/2023 tại các thành phố Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An, các thị xã Tân Uyên, Bến Cát và tại các vùng hạn chế 1, vùng hạn chế 2, vùng hạn chế 3 thuộc các địa phương còn lại.

Nguồn: Internet

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3258/QĐ-UBND ngày 10/12/2015 của UBND tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt Danh mục vùng cấm, vùng hạn chế, vùng đăng ký khai thác nước dưới đất và bản đồ phân vùng khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Chi tiết Quyết định tại đây.


Chia sẻ

Tin cùng chủ đề