Công bố về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới (khu 1: 709,6086 ha) thuộc Khu Liên hợp Công nghiệp - Dịch vụ - Đô thị Bình Dương, phường Hoà Phú và phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một

Ngày 01/12/2023
Cỡ chữ: A+ A A-

Điều 1.  Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới  (khu 1: 709,6086 ha) thuộc Khu Liên hợp Công nghiệp - Dịch vụ - Đô thị Bình Dương, phường Hoà Phú và phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương với các nội dung sau:

1. Nội dung điều chỉnh:

a. Điều chỉnh tăng, giảm tầng cao xây dựng tối đa của các lô đất ở có ký hiệu C16 (14.212m²), F8 (19.854m²), F9 (34.761m²) như sau:

- Điều chỉnh tầng cao xây dựng tối đa từ 24 tầng thành 40 tầng (≤150m) và bổ sung tầng hầm tối đa 3 tầng, hệ số sử dụng đất tối đa 13, dân số dự kiến khoảng 3.999 người của lô đất ở + thương mại C16 (14.212m²),  mật độ xây dựng từ 43,9% - 68,9%.

- Điều chỉnh giảm tầng cao xây dựng tối đa từ 10 tầng thành 6 tầng của 2 lô đất ở trung bình F8 (19.854m²), mật độ xây dựng từ 54,7% - 62,7% và F9 (34.761m²), mật độ xây dựng từ 56,6% - 64,6%.

b. Điều chỉnh hợp 3 lô đất ở gồm lô F1 (11.693m²), F12A (7.155m²), F12B (2.845m²) thành 2 lô đất ở gồm lô F1(10.886m²), F12 (10.807m²) và điều chỉnh giảm tầng cao xây dựng tối đa từ 18 tầng thành 14 tầng, bổ sung hệ số sử dụng đất, dân số dự kiến của 2 lô đất trên. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của 2 lô đất ở sau điều chỉnh như sau:

 • Lô đất ở trung bình F1 (10.886m²), mật độ xây dựng từ 43,8% - 64,8%, tầng cao xây dựng tối đa 10 tầng, hệ số sử dụng đất 6,48; dân số dự kiến 1.383 người.
 • Lô đất ở + thương mại F12 (10.807m²), mật độ xây dựng từ 44,8% - 69,8%, tầng cao xây dựng tối đa 14 tầng, hệ số sử dụng đất 7,17; dân số dự kiến 1.491 người.

c. Điều chỉnh bổ sung tầng hầm tối đa 3 tầng của khu vực trung tâm Khu đô thị mới, phường Hòa Phú và phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, diện tích khoảng 350,5ha.

d. Điều chỉnh lô đất thương mại + dịch vụ L13 (10.634m²), mật độ xây dựng từ 44,8% - 69,8%, tầng cao xây dựng từ 4~14 tầng  thành 2 lô đất có ký hiệu L13A (8.075m²) và L13B (2.559m²) với chức năng và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật sau điều chỉnh như sau:

 • Lô đất giáo dục L13A (8.075m²), mật độ xây dựng tối đa 40%, tầng cao xây dựng từ 2~14 tầng.
 • Lô đất thương mại + dịch vụ L13B (2.559m²), mật độ xây dựng tối đa 80%, tầng cao xây dựng từ 2~14 tầng.

2. Thành phần hồ sơ điều chỉnh cục bộ:

 • Bản đồ QH-01: điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới  (khu 1: 709,6086 ha) thuộc Khu Liên hợp Công nghiệp - Dịch vụ - Đô thị Bình Dương, phường Hoà Phú và phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
 • Thuyết minh báo cáo nội dung điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch.
 • Đĩa CD lưu trữ.

3. Trách nhiệm của Trách nhiệm của Tổng công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp – CTCP:

Phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Hòa Phú, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một thực hiện công bố, công khai nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch theo quy định hiện hành.

 • Chịu trách nhiệm trước pháp luật về cung cấp các nội dung, văn bản, số liệu ảnh hưởng đến kinh tế, kỹ thuật, mỹ thuật của dự án này.
 • Tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo đúng trình tự và quy định pháp luật. Kiểm tra, giám sát việc xây dựng theo đúng quy hoạch.

Điều 2. Các nội dung khác không điều chỉnh, vẫn thực hiện theo Quyết định số 2273/QĐ-UBND ngày 02/6/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới  (khu 1: 709,6086 ha) thuộc Khu Liên hợp Công nghiệp - Dịch vụ - Đô thị Bình Dương và các Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ: Quyết định số 2373/QĐ-UBND ngày 24/09/2014; Quyết định số 2996/QĐ-UBND ngày 07/10/2020 của UBND tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới (khu 1: 709,6086 ha) thuộc Khu liên hợp Công nghiệp - Dịch vụ - Đô thị Bình Dương.

Điều 3.  Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một; chủ đầu tư và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký ./.

Điều 1.  Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới  (khu 1: 709,6086 ha) thuộc Khu Liên hợp Công nghiệp - Dịch vụ - Đô thị Bình Dương, phường Hoà Phú và phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương với các nội dung sau:

1. Nội dung điều chỉnh:

a. Điều chỉnh tăng, giảm tầng cao xây dựng tối đa của các lô đất ở có ký hiệu C16 (14.212m²), F8 (19.854m²), F9 (34.761m²) như sau:

- Điều chỉnh tầng cao xây dựng tối đa từ 24 tầng thành 40 tầng (≤150m) và bổ sung tầng hầm tối đa 3 tầng, hệ số sử dụng đất tối đa 13, dân số dự kiến khoảng 3.999 người của lô đất ở + thương mại C16 (14.212m²),  mật độ xây dựng từ 43,9% - 68,9%.

- Điều chỉnh giảm tầng cao xây dựng tối đa từ 10 tầng thành 6 tầng của 2 lô đất ở trung bình F8 (19.854m²), mật độ xây dựng từ 54,7% - 62,7% và F9 (34.761m²), mật độ xây dựng từ 56,6% - 64,6%.

b. Điều chỉnh hợp 3 lô đất ở gồm lô F1 (11.693m²), F12A (7.155m²), F12B (2.845m²) thành 2 lô đất ở gồm lô F1(10.886m²), F12 (10.807m²) và điều chỉnh giảm tầng cao xây dựng tối đa từ 18 tầng thành 14 tầng, bổ sung hệ số sử dụng đất, dân số dự kiến của 2 lô đất trên. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của 2 lô đất ở sau điều chỉnh như sau:

 • Lô đất ở trung bình F1 (10.886m²), mật độ xây dựng từ 43,8% - 64,8%, tầng cao xây dựng tối đa 10 tầng, hệ số sử dụng đất 6,48; dân số dự kiến 1.383 người.
 • Lô đất ở + thương mại F12 (10.807m²), mật độ xây dựng từ 44,8% - 69,8%, tầng cao xây dựng tối đa 14 tầng, hệ số sử dụng đất 7,17; dân số dự kiến 1.491 người.

c. Điều chỉnh bổ sung tầng hầm tối đa 3 tầng của khu vực trung tâm Khu đô thị mới, phường Hòa Phú và phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, diện tích khoảng 350,5ha.

d. Điều chỉnh lô đất thương mại + dịch vụ L13 (10.634m²), mật độ xây dựng từ 44,8% - 69,8%, tầng cao xây dựng từ 4~14 tầng  thành 2 lô đất có ký hiệu L13A (8.075m²) và L13B (2.559m²) với chức năng và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật sau điều chỉnh như sau:

 • Lô đất giáo dục L13A (8.075m²), mật độ xây dựng tối đa 40%, tầng cao xây dựng từ 2~14 tầng.
 • Lô đất thương mại + dịch vụ L13B (2.559m²), mật độ xây dựng tối đa 80%, tầng cao xây dựng từ 2~14 tầng.

2. Thành phần hồ sơ điều chỉnh cục bộ:

 • Bản đồ QH-01: điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới  (khu 1: 709,6086 ha) thuộc Khu Liên hợp Công nghiệp - Dịch vụ - Đô thị Bình Dương, phường Hoà Phú và phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
 • Thuyết minh báo cáo nội dung điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch.
 • Đĩa CD lưu trữ.

3. Trách nhiệm của Trách nhiệm của Tổng công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp – CTCP:

Phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Hòa Phú, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một thực hiện công bố, công khai nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch theo quy định hiện hành.

 • Chịu trách nhiệm trước pháp luật về cung cấp các nội dung, văn bản, số liệu ảnh hưởng đến kinh tế, kỹ thuật, mỹ thuật của dự án này.
 • Tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo đúng trình tự và quy định pháp luật. Kiểm tra, giám sát việc xây dựng theo đúng quy hoạch.

Điều 2. Các nội dung khác không điều chỉnh, vẫn thực hiện theo Quyết định số 2273/QĐ-UBND ngày 02/6/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới  (khu 1: 709,6086 ha) thuộc Khu Liên hợp Công nghiệp - Dịch vụ - Đô thị Bình Dương và các Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ: Quyết định số 2373/QĐ-UBND ngày 24/09/2014; Quyết định số 2996/QĐ-UBND ngày 07/10/2020 của UBND tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới (khu 1: 709,6086 ha) thuộc Khu liên hợp Công nghiệp - Dịch vụ - Đô thị Bình Dương.

Điều 3.  Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một; chủ đầu tư và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký ./.

Điều 1.  Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới  (khu 1: 709,6086 ha) thuộc Khu Liên hợp Công nghiệp - Dịch vụ - Đô thị Bình Dương, phường Hoà Phú và phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương với các nội dung sau:

1. Nội dung điều chỉnh:

a. Điều chỉnh tăng, giảm tầng cao xây dựng tối đa của các lô đất ở có ký hiệu C16 (14.212m²), F8 (19.854m²), F9 (34.761m²) như sau:

- Điều chỉnh tầng cao xây dựng tối đa từ 24 tầng thành 40 tầng (≤150m) và bổ sung tầng hầm tối đa 3 tầng, hệ số sử dụng đất tối đa 13, dân số dự kiến khoảng 3.999 người của lô đất ở + thương mại C16 (14.212m²),  mật độ xây dựng từ 43,9% - 68,9%.

- Điều chỉnh giảm tầng cao xây dựng tối đa từ 10 tầng thành 6 tầng của 2 lô đất ở trung bình F8 (19.854m²), mật độ xây dựng từ 54,7% - 62,7% và F9 (34.761m²), mật độ xây dựng từ 56,6% - 64,6%.

b. Điều chỉnh hợp 3 lô đất ở gồm lô F1 (11.693m²), F12A (7.155m²), F12B (2.845m²) thành 2 lô đất ở gồm lô F1(10.886m²), F12 (10.807m²) và điều chỉnh giảm tầng cao xây dựng tối đa từ 18 tầng thành 14 tầng, bổ sung hệ số sử dụng đất, dân số dự kiến của 2 lô đất trên. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của 2 lô đất ở sau điều chỉnh như sau:

 • Lô đất ở trung bình F1 (10.886m²), mật độ xây dựng từ 43,8% - 64,8%, tầng cao xây dựng tối đa 10 tầng, hệ số sử dụng đất 6,48; dân số dự kiến 1.383 người.
 • Lô đất ở + thương mại F12 (10.807m²), mật độ xây dựng từ 44,8% - 69,8%, tầng cao xây dựng tối đa 14 tầng, hệ số sử dụng đất 7,17; dân số dự kiến 1.491 người.

c. Điều chỉnh bổ sung tầng hầm tối đa 3 tầng của khu vực trung tâm Khu đô thị mới, phường Hòa Phú và phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, diện tích khoảng 350,5ha.

d. Điều chỉnh lô đất thương mại + dịch vụ L13 (10.634m²), mật độ xây dựng từ 44,8% - 69,8%, tầng cao xây dựng từ 4~14 tầng  thành 2 lô đất có ký hiệu L13A (8.075m²) và L13B (2.559m²) với chức năng và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật sau điều chỉnh như sau:

 • Lô đất giáo dục L13A (8.075m²), mật độ xây dựng tối đa 40%, tầng cao xây dựng từ 2~14 tầng.
 • Lô đất thương mại + dịch vụ L13B (2.559m²), mật độ xây dựng tối đa 80%, tầng cao xây dựng từ 2~14 tầng.

2. Thành phần hồ sơ điều chỉnh cục bộ:

 • Bản đồ QH-01: điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới  (khu 1: 709,6086 ha) thuộc Khu Liên hợp Công nghiệp - Dịch vụ - Đô thị Bình Dương, phường Hoà Phú và phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
 • Thuyết minh báo cáo nội dung điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch.
 • Đĩa CD lưu trữ.

3. Trách nhiệm của Trách nhiệm của Tổng công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp – CTCP:

Phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Hòa Phú, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một thực hiện công bố, công khai nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch theo quy định hiện hành.

 • Chịu trách nhiệm trước pháp luật về cung cấp các nội dung, văn bản, số liệu ảnh hưởng đến kinh tế, kỹ thuật, mỹ thuật của dự án này.
 • Tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo đúng trình tự và quy định pháp luật. Kiểm tra, giám sát việc xây dựng theo đúng quy hoạch.

Điều 2. Các nội dung khác không điều chỉnh, vẫn thực hiện theo Quyết định số 2273/QĐ-UBND ngày 02/6/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới  (khu 1: 709,6086 ha) thuộc Khu Liên hợp Công nghiệp - Dịch vụ - Đô thị Bình Dương và các Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ: Quyết định số 2373/QĐ-UBND ngày 24/09/2014; Quyết định số 2996/QĐ-UBND ngày 07/10/2020 của UBND tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới (khu 1: 709,6086 ha) thuộc Khu liên hợp Công nghiệp - Dịch vụ - Đô thị Bình Dương.

Điều 3.  Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một; chủ đầu tư và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký ./.


Chia sẻ

Tin cùng chủ đề